ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Chipbase.


Artikel 1 - Definities/algemeen
a) Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan onder:
- voorwaarden: de Chipbase algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
- afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan Chipbase opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Chipbase en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.
c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
d) Chipbase behoudt zich het recht voor ten allen tijden eenzijdig deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Van een wijziging in deze algemene verkoopvoorwaarden zult u van tevoren worden ingelicht met een e-mail naar het bij Chipbase bekende e-mail adres.

Artikel 2 - Offertes/prijzen
a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van Chipbase kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
b) De door de Chipbase opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van Chipbase, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven of wettelijk anders bepaald.
c) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes 4 weken geldig vanaf offerte datum. Daarna komt de offerte automatisch te vervallen.
d) Offerte of aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt


Artikel 3 - Levering en levertijd
a) Door Chipbase opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Chipbase schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan Chipbase een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b) Zodra zaken bij Chipbase ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.
c) Het is Chipbase toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en te factureren.


Artikel 4 - Overmacht
a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan Chipbase is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Chipbase afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening, internet, ICT systemen etc.
b) Chipbase kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Chipbase haar verbintenis had moeten nakomen.
c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Chipbase zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Chipbase niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Heeft Chipbase bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Chipbase het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 5 - Risico- en eigendomsovergang
a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Iedere levering van zaken door Chipbase aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.
d) Chipbase kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer Chipbase vrije toegang tot de geleverde zaken.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.


Artikel 6 - Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen vooruit. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door Chipbase aangegeven wijze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn schriftelijk zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.
d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 68,-.


Artikel 7 - Reclame
a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Chipbase de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden Chipbase terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 dagen na de levering.
b) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.
c) Chipbase staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:
- niet inachtneming van door Chipbase en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften.
- een ander dan normaal gebruik.
- gebreken voortkomend uit normale slijtage.
- toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste
  Materialen.
- materialen of zaken die door de afnemer aan Chipbase ter bewerking zijn verstrekt.
- materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
d) Indien Chipbase op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is Chipbase gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van Chipbase is beperkt tot het bedrag van de levering of indien van toepassing de wettelijke vergoeding.
b) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door Chipbase geleverde zaken en/of diensten is Chipbase niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de Chipbase.
 c) Chipbase is niet aansprakelijk voor gebreken in door Chipbase geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
d) Chipbase is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.
e) Kan Chipbase niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft Chipbase de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.
f) Chipbase is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.


Artikel 9 – Merk en merknaam
Chipbase gebruikt eigen merken in het handelsverkeer. Chipbase blijft met zijn handen af van andermans merken en eist zulk gedrag, waar het onze producten betreft, ook van onze klanten.
Chipbase producten worden over het algemeen onder eigen “merknaam” aan u geleverd. Het is niet toegestaan Chipbase producten onder een andere “merknaam” te verkopen, aan te prijzen of ernaar te verwijzen. Een en ander in de ruimste zin te interpreteren.
Indien Chipbase u producten levert zonder “merknaam” is het u verboden daar een “merk” aan te verbinden, het product aan te prijzen onder een “merk” of naar een “merk” te verwijzen, waarvan u weet, had kunnen weten of had moeten weten dat het door u gebruikte “merk” beschermd is. Een en ander is in het ruimste zin te interpreteren.
Onder “merk” en “merknaam” worden mede verstaan: logo, model, specifieke reclameuiting, of enige andere vorm van intellectueel eigendom. Een en ander is in het ruimste zin te interpreteren.


Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen Chipbase en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in het rechtsgebied waarin Chipbase statutair gevestigd is.

Artikel 11 - AVG 2018 - Privacy- en cookiepolicy
Chipbase, gevestigd aan de Arnhemseweg 36, 6731 BT Otterlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Arnhemseweg 36, 6731 BT Otterlo
+31 318 595502
info@Chipbase.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chipbase verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten of informatie wenst te ontvangen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam (indien van toepassing).
Persoonsnaam (voor en achternaam).
Adresgegevens.
Land.
E-mail adres.
Telefoonnummer.
Bankrekeningnummer.
BTW nummer (indien van toepassing)
KvK nummer (indien van toepassing)
Gegevens van uw huisdier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Chipbase.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Chipbase verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Uw registratie
in de Chipbase databank.

• Uw account
In uw account in de database van Chipbase slaan we onder andere de volgende informatie op: voor- en achternaam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en eventueel door u opgegeven overige informatie.

• Klantenservice
U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen geregistreerd worden. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten.

• Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties enz. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

• Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, ook wij niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, geven wij klantgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties.

• Achteraf betalen
Standaard is vooruitbetalen. Alleen in een goede bewezen handelsrelatie kunnen wij daar vanaf wijken. Als u als bedrijf artikelen wilt kopen op factuur, kunnen wij uw  kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen wij uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen wij u bellen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

• Zakelijke klanten en partnerprogramma
Van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens op die door hen verstrekt worden aan ons voor de verwerking van de bestelling. 
De aan ons verstrekte persoonlijke, of bedrijfsgegevens worden met dezelfde vertrouwelijkheid behandeld als die van onze andere klanten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chipbase gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren u persoonsgegevens zolang de wet voorschrijft of andere instantie ons verplichten dit langer te bewaren en zolang er uitzicht is dat onze handelsrelatie voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen u persoonsgegevens met:
Onze accountant.
De belastingdienst.
De overheid.
Dierenambulance/ Dierenartsen en/ of Dierenasielen die uw huisdier gevonden of geïdentificeerd hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chipbase en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Chipbase.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door een ander is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van het paspoort/ vaccinatieboekje van uw dier met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chipbase wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chipbase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@Chipbase.nl

Chipbase verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Chipbase verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, vragen wij om een verklaring dat ook zij werken met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij. Chipbase blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.